Menu

J. F. Willumsen

1901-06-02

Dokumentindhold

Willumsens gravmonument står nu færdigt, og det tager sig godt ud. Jensen-Klint synes dog, at gitterkransene, som Larsen Stevns har skåret modellen til, kunne være bedre. Han håber, at Willumsen kan tilfredsstille Sarah Rohl-Smith med sit arbejde på General Sherman Monument i Washington D.C. Jensen-Klint forsikrer Willumsen om, at han stadig vil kunne modtage store bestillinger i Danmark. Zahrtmann og Clement er i Italien, og Jensen-Klint rejser til Sverige med Arkitektforeningen til sommer.

Transskription

d. 2 Juni.
Kjære J.F. Willumsen
Dit Gravmonument er nu fuldstændig i Orden og tager sig prægtigt ud. Nielsen har hjulpet til ved Opstillingen og det Hele forekommer mig at være lykkedes godt. Opstillingen er meget solid paa Betonpæle med do Bjælker over.
saaledes at der er frit under selve Monumentet.
det vil kunde lade sig gjøre at grave ud derunder og skubbe den anden Kiste ind fra Vejen, derimod kan det paa ingen Maade forsvares at rive Monumentet ned for at nedsætte Din Faders Kiste. Til den Tid vil Mørtelen være saa vel forbunden med Stenene at det Hele vil lide meget. Der er forøvrigt en lille Plads ved Sydsiden af Monumentet A som nok er at faa tilkjøbs, eller Din Fader kunde lade sig brænde og stille en Urne ned, han synes dog ikke tilbøjelig til at disse to sidste Udveje det første Forslag med at skubbe Kisten ind maa ogsaa kunde udføres. Opstillingen koster 344 Kr. Gitteret tager sig rigtiggodt ud men Krandsene kunde være bedre. Du burde have lavet en Model selv. N. Larsen-Stevns har skaaret Modellen. Jeg havde igaar Søndag indbudt

Din Kone, Carl Nielsen's Johan Rohde og Joh. Kragh til Frokost for at vi bagefter kunde hædre Dig ved at bese Monumentet - men desværre vare de forhindrede alle undtagen Joh. Kragh. Uagtet jeg kunde unde Dig at sejre over Amerikanerne er jeg egenkjærlig nok til at glæde mig til Din Hjemkomst, og jeg mener, at naar Du nu slaar Dig til Ro hos os og søger at faa det bedst mulige ud af os, idet Du slaar alle Udflyvegriller af Hovedet, vil Du ad Aare ogsaa faa store og betydningsfulde Arbejder her, og Du vil have havt den Gavn af Din Bortrejse at Du har mærket at Du var bunden ved stærke Baand til os, thi der kan endnu ikke være nogen Grund til at opgive Fædrelandet, saa smaat er det dog ikke, at der ikke er Haab om Storhed. Jeg selv gaar i denne Tid og sukker efter noget stort og godt. Hvad Rejsekammeraten angaar da bliver der nok funden nogen der passer. Jeg rejser mueligvis i Begyndelsen af Juli en 4 Dages Tour til Sverrig med Arkitektforeningen, naturligvis kunde jeg godt skafte Dig en Indbydelse til denne Tur saa kunde Du se baade Natur og Arkitektur omkring Vetteren, jeg vilde gjerne bo en Maanedstid i Sommer ved Hav og god Arkitektur der maatte ogsaa gjerne være Skov.
men i en Ødemark med Skov vilde ikke passe

for mig, thi jeg har valgt Arkitekturen, det er og bliver dog det største der er gjort med Menneskehænder, jeg vilde ellers glædet mig særdeles ved at bo sammen med Dig,   Zahrtmann og Clement bor i en Bjærgby i Italien var det ikke noget for Dig. Kommer Du hjem finder vi sagtens et godt Sted og et godt Hjærte til Din Vederkvægelse -
Jeg mødte Bing igaar, som meget interesseret spurgte om Din Hjemkomst, jeg sagde ham som Du havde skrevet.
Hils Fru Rohl Schmidt venligst og sig hende at jeg igaar søgte om hendes Mands Gravsted (samtidig at jeg var paa Vestre Kirkegaard) og tror at have gjenkendt det, hvor der netop var ved at blive opstillet et Mindesmærke. Den Kone har altid imponeret mig, jeg var meget kjed af at jeg ifjor ikke besøgte Dem inden hendes Mands Død, det var egentlig kun en sløv Forglemmelse.
Gud give os alle Rygrad og gode Hjærter. Hils hende. Din Kone besøgte mig for en 8 Dages Tid Siden, hun saa glad ud og talte saa morsomt om sine Børn. Jeg ønsker Dig at Du ret mon kunde tilfredsstille Fru Schmidt
om Du end ikke gjør det saa godt som Carl – saa bliver det dog maaske alligevel bedre.
Kom saa op at besøge mig naar Du kommer hjem.
Din hengivne Peder Vilhelm

Omtalte genstande

  • J.F. Willumsen: Forældrenes Gravmonument (1900)
    Granit, 288 x 149 x 82 cm.
    Vestre Kirkegaard, København

  • Carl Rohl-Smith (mfl.): General Sherman Monument (1896-1903)
    President's Park, Washington, D.C.