Menu

J. F. Willumsen

1902-10-29

Modtager

Edith Willumsen

Dokumentindhold

Willumsen er rejst hjem til Danmark, men han håber, han kan vende tilbage til Edith i Paris til marts. Willumsen fik læst Reynolds bog færdig på sin hjemrejse, og han skrev et forord til bogens oversættelse. I København har han været til frokost hos Gustav og Vilhelmine Hetsch, som venter barn. Derudover rykker Willumsen nu ind i Den Frie Udstilling, og han ser frem til at male på sit portræt af Edith og på maleriet af de badende drenge.

Transskription

Fiolstræde 42.2. d 29 Okt 1902
Min egen tilbageladte kære Pige.
Nu begynder altsaa Brevskriveriet i Gjen, desværre, da jeg rejste ud troede jeg at det var forbi, og nu tvinges vi til at begynde igjen.
Jeg sidder nu hjemme i Provindsbyen igjen, Folk er Halvbønder og trist og mørkt er her; men jeg vil ikke hyle, jeg er en standhaftig Tinsoldat, jeg gør mig følelsesløs og går løs paa denne Vinter med Haardnakkethed. Det er virkelig en Beklagelse at jeg atter og atter skal være nødsaget til at ty her tilbage. Det mig ligesaameget ondt at vide Dig ladt ene tilbage, Du som er saa ene i Verden, som egentlig kun har mig, Du skulle have Lov til at have mig. Men jeg maa dog betragte os nærmere ved Maaled nu end nogensinde, jeg tror fast og bestemt paa at naar jeg igjen i Marts kommer sammen med Dig, saa skal vi ikke skilles mere. Jeg tror at mine Ting vil gøre nogen Lykke i Paris og at jeg kan sælge saa meget at jeg kan slaa mig igjennem med Tarvelighed. Rejsen hjem gik hurtigt og let. Noget udenfor Paris traf jeg sammen med en dansk Mand, Direktør Hansen for Livsassurance Selskabet "Mundus", der ogsaa har Filial i Paris. Vi rejse sammen til

Hamborg, hvor han for. blev, og han trakterede mig med stor Frokost. Paa Rejsen fik jeg læst hele Reynolds Bog, om ombord paa Skibet fik jeg skrevet Kladden til Fortalen til min Oversættelse. Min Fader tog imod mig paa Stationen og var glad ved at faa mig igjen. I Dag var jeg til Frokost hos Hetsch's som var glade ved atter at have mig. Hun har det meget skidt, er frugtsommelig og har Bronkitis; Nu vilde hun ikke kysse mig fordi at hun ikke vilde smitte mig; men naar hun bliver rask vil hun trods alle Forbud fra Din Side, alligevel gøre det. Saa Du har at skrive til hende. De hilser mange Gange. Fru Faber har jeg søgt men ikke truffet. Til Eleverne har jeg skrevet at jeg staar til Tjeneste. I Morgen rykker jeg ind i den frie Udst. som var gjort parat. Og til Konen har jeg afsendt 500 Kr. Saa har jeg 200 Kr igjen, hvoraf Du skal have 72 Kr. Fra Rammemanden laa hjemme et Brev om at faa sine Penge. (hvilke jeg altsaa ikke har) Saa Du ser at jeg er dybt i Gæld. I Morgen sender jeg Dig Bogen om Emaillen. Du maa holde mig godt à jour med hvad Du laver og Du maa søge Raad hos mig, saa vi kan komme frem i Paris sammen. Der var ikke solgt flere Billeder paa Udst i Foraaret, saa jeg kan straks ikke sende nogle. Jeg glæder mig meget til at begynde paa Dit Portræt igjen og paa Drengene og jeg maa se at faa lavet noget godt, hvad jeg tror paa jeg gør, saa kommer jeg og Du nok frem sammen. Tab nu ikke Modet, Adskillelsen vil sikkert gaa hurtigt. Mine bedste Tanker følger Dig.
Mange Hilsner og Kys.
Din egen Dreng
Husk at invitere Mary Meigs til Middag. Du kan hilse hvem Du ser af vore Bekendte.

Omtalte genstande

 • J.F. Willumsen: En bjergbestigerske (1904)
  Olie på lærred, 206 x 169 cm.
  G.A. Hagemanns Kollegium

 • J.F. Willumsen: Sol og Ungdom (1910)
  Olie på lærred, 266 x 427 cm.
  Göteborgs Konstmuseum, GKM WL38

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
 • Hamburg, Tyskland
 • Paris, Frankrig
 • København, Danmark

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/5 - VW