Menu

J. F. Willumsen

1900-08-29

Afsender

Johan Rohde

Dokumentindhold

Rohde meddeler Willumsen, at billedhuggeren Carl Rohl-Smith er død hjemme i København. Han skriver i forlængelse heraf, at det er Carl Rohl-Smiths enke, som skal afgøre, hvilken kunstner der skal færdiggøre Rohl-Smiths General Sherman Monument i Washington D.C.

Transskription

29.VIII.1900. Ribe.
Kjære Willumsen.
For en Maanedstid siden sendte jeg Dem et Par Ord, og jeg har ikke siden den Tid oplevet noget, som det er nødvendigt at meddele Dem
Disse Ord for at meddele Dem at Billedhuggeren Rohl Schmidt er død i Kjøbenhavn for et Par Dage siden – jeg antager nemlig, at De kjendte ham og at De har ment at skulde træffe sammen med ham i Amerika.
Jeg meddeler Dem endvidere for alle Tilfældes Skyld, at i Kontrakten om "Shermann Monumentet" er det bestemt, at hans Hustru skal afgjøre, hvem der skal paatage sig Fuldendelsen. – Jeg antager

nu imidlertid ikke, at De er lysthavende og vilde ogsaa meget beklage, om De vilde anvende nogle af Deres bedste Aar paa en anden Mands Arbejde. Men jeg vilde dog ikke undlade at underette Dem om Sagen alligevel. –
Som De ser boer jeg i Ribe og større Modsætning til Deres Opholdssted kan vel ikke godt tænkes. – Her er alligevel trods alt ikke saa galt at bo – jeg tror egentlig adskilligt bedre end i Kjøbenhavn – Man er i hvert Fald borte fra Vrøvlet. –
Jeg haaber nu at De begynder at finde Dem lidt hjemme derovre, saaledes at De kan gjøre noget, og venter

forøvrigt at se Dem i Danmark til næste Aar i Gang med et stort Arbejde.

Ja jeg har ikke noget nyt og interessant at meddele Dem, og til at anstille almindelige Betragtninger er jeg i Dag ikke oplagt.
Min venlige Hilsner til Dem i Haab snart at høre et Ord fra Dem
Deres hengivne
Ven
Johan Rohde

Omtalte genstande

  • Carl Rohl-Smith (mfl.): General Sherman Monument (1896-1903) President's Park, Washington, D.C.

Fakta

Brev

Dansk

Ribe (Danmark)
New York (USA)
  • Ribe, Danmark
  • København, Danmark
  • New York, USA

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/1 - R