Menu

J. F. Willumsen

Ca. 1900-03

Modtager

Carl Rohl-Smith

Dokumentindhold

Willumsen kan få anbefalingsbreve med til Amerika fra Den Frie Udstilling, Kunstindustrimuseet og evt. fra Société Nationale des Beaux-Arts. Han kan dog ikke få fra Kunstakademiet, da han i længere tid har været dets opponent. I løbet af de sidste 6 måneder har Willumsen lært engelsk, og han har besluttet at bo i New York i de første par måneder. Han takker for Rohl-Smiths indbydelse og karriereråd men understreger, at han ikke længere ønsker at arbejde på porcelænsfabrikker.

Transskription

Kære Hr. Rohl Smidt.
Jeg takker Dem meget for Deres elskværdige Brev. Det gav mig paa en klar og fyldig Forstaaelsen af de amerikanske Forhold. Ja, hvorledes skal jeg saa egentlig handle? Skaffe mig Anbefaling fra vort kgl Akademi lader sig ikke gøre, jeg har jo i mine Tanker og Handlen i hele mit Liv været dets Opponent. Jeg vil derimod fra den frie Udstilling og Kunstindustrimuseet modtage Skrivelser med smukke Ord om mig. Maaske ogsaa

“La Société nationale des beaux-arts Champs-de-Mars, Paris”, hvoraf jeg er Medlem til at sende mig en Skrivelse.
Medaillerne kan først komme paa denne Pariserudst. Ellers kan jeg kun faa Anbefaling Breve med fra Private til Private. Det er jo ikke store og indflydelsesrige Arangementer; vi stakkels smaa Danske er jo daarligt stillede, vi er smaa og lidt foragtede i Forhold til Udlandet og indenfor vor egne Døre gør vi os smaa megen Umage som mulig for at holde Kunsten nede. Jeg møder saaledes ganske

Vaabenløs paa Kysten af det Fremmede Land jeg vil erobre. Der er altsaa ingen anden Fremgangs Maade end gaa paa som en Mand, som De skriver. D.V.S. at jeg lister mig stille i Land, lejer mig et Rum at arbejde i, og naar jeg har lavet noget da at se at faa det vist frem. Jeg har slet intet af Arbejder at tage med. Jeg regner det for heldigt i kunstnerisk Henseende. [D]erved kan jeg lade det nye Land paavirke mig med fuld Kraft og lade

det gamle blive hos de gamle.
Men denne FremgangsMaade fordrer at jeg maa være i Besiddelse af Driftskappital; og jeg mener ved at sælge mit Bohave at kunne tilvejebringe et Par Tusind Kr. For disse maa jeg kunne oversomre i New York.
Skaffer Sommeren mig ikke Haab og Fremgang, saa tillader jeg mig at benytte mig af Dem og Deres Hustrus elskværdig Indbydelse til at opholde mig nogen Tid hos under Saisonen, altsaa til næste Vinter;

Se dette er det Resultat som jeg er kommet til ved at læse Deres Brev. Og hvis De gider, saa vær saa elskværdig at sige mig Deres Mening derom. Paa Porcelænfabrikker eller hos Tiffany, kunne jeg maaske skaffe mig en Stilling; men det skal i al Fald være min sidste Tilflugt, da Kunstindustri ikke er mig nok og jeg hos Bing og GrøDahl har faaet nok af Fabriks Forhold.
Jeg har i det sidste halve Aar lært saa meget Engelsk

som er nødvendigt til at gerere sig rundt paa Gaderne   til en mere filosofisk Conversasion maa jeg bruge for mange Omveje.
De maa undskylde mig at jeg ikke svarede straks, men jeg maatte fordøje.
Deres Brev først, senere kom Udstillingstiden jeg arbejde da dag og Nat. Endnu vil Brev kunne naa mig inden 1ste Maj; men da vil min Adresse være:
Hr J.F. Willumsen
adr.
Hr Læge Kuhn Faber
Stockholmsgade 39.4
København Ø.

Fakta

Brevudkast

Dansk

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/1 - R