Menu

J. F. Willumsen

1900-12-10

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen vandt ikke konkurrencen for et monument over faldne soldater, og han indrømmer, at han ikke har det godt i New York. Han får ingen bestillinger, og han synes, han mangler opfindsomhed og teknisk dygtighed for at kunne slå igennem her. Han planlægger at rejse hjem til nytår, og han beder Rohde om hjælp til at få et dekorationsarbejde på Københavns Rådhus. Willumsen er ved at lave en stor udklipsmappe med fotografier fra aviser og tidsskrifter.

Transskription

939. 8th Ave       d 10 Dec 1900.
New York
City

Kære Rohde.
Det forbavsede mig at se, at De mellem Linierne i mit Brev havde fundet Tegn paa at jeg var saa overmaade ulykkelig. I mit Brev refererede jeg kun Fakta og hvad jeg selv følte holdt jeg tilbage. Ja Kære Rohde jeg maa tilstaa det jeg føler mig ikke vel her, Og det kun af en Grund at jeg ikke bliver benyttet
Og jeg er jo taget herover for at blive benyttet. Men Fejlen ligger ikke hos de andre, den ligger hos mig. Jeg nærer som altid den dybeste Respekt for Amerikanerne, det et prægtigt Folk, et Fremtids Folk, jeg mener et Nutids Folk ogsaa, og det er en Nation. Hvilken Lykke at være Medlem af en Nation. Hvad kender vi Danske til den Lykke? Hvad kender vi til Folk, som ikke er forsjaskede i Karakteren? Kender vi til den Folkeskik, ikke først at grine; men til først at være hjælpsomme og deltagende? Kære Rohde. Vil De lære det levende Liv at kende saa rejs til Amerika. Det Liv som er Ophav til al Kultur. Naar De er faret vild i den gamle Verdens Maader at lave Kunst paa, at kunde gøre Kunst paa en Maade eller paa en anden, saa rejs til Amerika der vil De finde Livet, saaledes som det er i sin oprindelige Sundhed og derfor ogsaa Skønhed.

Den Kunst som Amerikanerne skal kunne glæde sig over, er ikke lavet endnu, den maa de selv lave i de næste 50 Aar. Hvad Glæde kan de have af Ting som ikke er gjordte bedre end hvad deres udmærkede Fotografer og deres udmærkede Fotografiapparater kan gøre. Det er for det første en Kunstners Pligt at kunde fremstille ligesaagodt som et Fotografiapparat, altsaa tegne, forme, give Udtryk Bevægelse. ect. den anden Pligt er at han kan gøre mere, det er digte, føle, kort sagt have en Kunstners Invention. Den angelsaksiske Race er en Race med en god praktisk Hjærne og et stort følsomt Hjærte. En god Bog er for Dem mere end det bedste Maleri. - Ser De altsaa Fejlen hvorfor at jeg ikke kan gøre mig gældende er min og ikke de andres Skyld. - Jeg er ikke dygtig nok rent teknisk og jeg har ikke nok af Opfindsomhed og Følelse. - Vi danske er af Europæerne dem der nærmest skulde kunne lave saadan en Kunst; men vor Liv er ikke rigt og omfattende nok og af Livet vokser Kunsten ud.
Maine Monumentet gik min Næse forbi. Den første Fejl mit havde, var at der ikke var Opfindelse nok i det.
Den anden var den, at jeg havde lavet Modellen for lille, den var saa stor som forlangt; men de andre havde lavet deres 5 Gange saa store, for at gøre sig

gældende. De maa have ofret Summer, som langt oversteg Præmierne. Og de skal konkurere endnu en gang. Hvilken Masse Penge de maa bruge, jeg fra det lille Land med mine Penge/4.
Naar jeg kommer hjem skal jeg forklare Dem mit og de andres Arbejde.
Efter Nytaar tænker jeg paa at rejse hjem. Jeg kan ikke holde mig længere, for saa slipper Pengene op. Men jeg rejser hjem med den Bevidsthed at jeg rejser herover igjen, naar jeg kan lave bedre Ting. Jeg har lært meget af at være her, jeg har lært det levende friske Liv at kjende, og meget som jeg før har anet og konstrueret har jeg fundet i levende Live her. Saa har jeg fundet min egen Sundhed igjen, for da jeg rejste hjemme fra var jeg gaaet i Stykker baade paa Sjæl og Legeme   Overanstrengt af meget Arbejde og ødelagt af Familjesorger; min Moders Død og Opbruddet fra min Kone. Jeg har lagt ny Bund til ny Virksomhed. Og jeg haaber at jeg maa kunde finde en Fortsættelse i denne Henseende naar jeg kommer hjem og finde Anvendelse paa Bryllupsalen paa Raadhuset. Jeg har tænkt meget paa Motiverne som maatte benyttes dertil. Jeg har intet hørt fra Nogen desangaaende, og hvis De vil pille ved Sagen hos Rette, saaledes at jeg kan faa Arbejdet vilde jeg blive meget glad.

For Virksomhed, Virksomhed er noget som holder os sunde og frir os fra usunde Grublerier. Jeg har ellers ikke bestilt noget Egentligt. Jeg har kun tegnet og tegnet, saa jeg har en hel Bunke Krads; Jeg har i mange Aar ønsket at kunde haft Ro til at sidde og kradse, nu har jeg kradset i 3 Maaneder. De er hurtigere og nemmere Maade at gennemgaa sin Udvikling paa end at udføre Arbejdet in natura. Jeg gaar nemlig ud fra at jeg kan udføre hvad jeg hitter paa, naar jeg faar øvet mig lidt.
Jeg har samlet mig en stor Billedbog af Udklip af Aviser og Tidsskrifter (kun Fotografier), den har jeg megen Glæde og Nytte af. Jeg faar derved et Materiale til sammenlignende Menneskeskildring som jeg ikke før har kunnet overkomme og forskaffe mig og bearbejde i min Hjærne. Jeg glæder mig til at vise dem den. De rejser til Syden og samler Fotografier efter Kunst. Jeg rejser til Amerika og samler Fotografier efter Mennesker og deres Liv, begge Dele er nødvendigt.
Mange Julehilsner sender jeg Dem og Deres Familje.
Og et glædeligt Nytaar.
Deres hengivne
J.F. Willumsen.

Omtalte genstande

  • H. Van Buren Magonigle (mfl.): Maine Monument (1901-1913)
    Central Park, New York

  • J.F. Willumsens udklipsmapper (ca. 1900-1911)
    J.F. Willumsens Museum

Fakta

Brev

Dansk

New York (USA)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.