Menu

J. F. Willumsen

1899-04-20

Dokumentindhold

Kommissionen for restaurering af Thorvaldsens Museums facader vil gerne afprøve Willumsens restaureringsmetode. Forsøget skal ske under Willumsens tilsyn, og kommissionen ønsker at få fastlagt en dato.

Transskription

d 30/4 99
Hr. Kunstmaler J. F. Willumsen
Børsgade 48

I Anledning af Deres ærede Skrivelse af 22de f. M til Direktionen for Thorvaldens Musæum tillade Undertegnede som Medlemmer af Underudvalget i den af Kbhvns. Magistrat nedsatte Kommission vedrørende Restaureringen af Thorvaldsens Musæums Facade sig at meddele Dem, at vi med Tak ville modtage Deres Tilbud om at lade et Forsøg paa den af Deres foreslaaede Restaureringsmethode udføre paa Kommissionens Bekostning under Deres Tilsyn, og at vi i Henhold til vor mundtlige Aftale med Dem ville foreslaa, at Forsøget gøres ved at fremstille den Urne, der findes som Led i Gaard-Dekorationen paa den mod Kanalen vendende Fløjs 1ste Sal og hvoraf en Calque vil blive Dem tilstillet.
Saafremt De maatte foretrække, at Grunden i Dekorationen udføres i farvet Cement efter den af os angivne Restuareringsmethode, bedes De til sin Tid lade os vide godhedsfuldt, naar det kan ske og hvor? Vi antage, at Udgifterne ville kunne holdes indenfor Kr. 300 (Tre Hundrede Kroner). Ærbødigst
i Underudvalget i ovennævnte Kommission
G.A Hagemann   H.I. Hannover

Fakta

Brev

Dansk

København (Danmark)
Thorvaldsens Museum

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: C/I/5 - Korrespondance med Akademier, Museer & Foreninger