Menu

J. F. Willumsen

1892-04-17

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Willumsen takker Rohde for de gode hensigter. Han håber dog, at Rohde vil indse, at Willumsens oprindelige værkkommentarer er langt de bedste. Willumsen har endnu ikke taget stilling til, om han vil udstille på Den Frie Udstilling de kommende år. Han vil først se, hvorledes udstillingen tager sig ud i år. Derudover synes han, det er forkasteligt, at visse medlemmer af Den Frie Udstilling har fået dispensation til at udstille på Charlottenborg.

Transskription

13 rue Charlet.
Paaskedag (17.april 1892)

Kjære Rohde
Ikke heller jeg haaber, at denne Historie skal have bragt nogen Skaar i vort Venskab, i det jeg gaar ud fra at De har handlet ene og allene for min Skyld, for at fremme min Sag overfor mine mange Modstandere; og derfor takker jeg Dem og takker Dem for den Tid De har ofret paa mig; men da jeg mærker at De ikke er fri for at blive vred over at jeg har været saa paastaaelig i Paaholdelsen af min Mening, saa vil jeg ikke skjule for Dem at denne ubehagelige Discussion havde været spart hvis mine Tilføjelser vare blevne trykte i den oprindelige Form som jeg paa nogle enkelte Punkter nær anser for langt, langt bedre. Vi to har ikke forstaaet hinanden, vi forstaar ikke hinanden og jeg haaber ved andre Lejligheder og ved nye Ting og disse Tings Forklaring at bringe Dem til at forstaa at jeg har Ret fra Indholdets og paa faa Steder nær fra Formens.
Det værste hvor De misforstaaer mig er i Indledningen, i Stedet for "Extrakt af"

maa der staa "Konstruktion over", xfor Pladsens Skyld   hvis der er Tid endnu, er det jo nemt rettet.
Da nu de nye Kommentarer, ved deres Udgivelse, har sat de gamle ud af Værd vil jeg gjærne have dem trykt i det nye Oplag af Katalogen; Og at jeg bliver fritaget for Udgifter er jeg Dem meget taknemlig for.
Til de kommende Aars Udstillinger kan jeg ikke nu bestemme mig, af mange Grunde; dels vil jeg nu hjem og se hele Foretagendet med egne Øjne; og tale med vore Udstillingskamerater, dels vil jeg vide noget om de nye og bedre Forhold, de gamle kjender jeg ikke engang; men Gjentagelsen af de 3 Kunstneres Udstillen paa to Udstilling synes jeg ser raaddent ud, dels ved jeg ikke om jeg faar nogle Ting.
I Anledningen af en stærk, Udgift af Penge ved at skulle rejse og det er sidst paa Maaneden tillige saa gjør os den Tjeneste at sende os de Penge for O. Redons Raderinger. Vi tænke at være i Kjøbenhavn Den 30 April eller 1ste Mai hvis de venter til den Tid, vil

vi glæde os til Gjensynet, hvis De ikke venter saa haaber jeg snart at kunne flygte hjemme fra igjen og vi to ses da i Paris om et Par Maaneder.
Hilsen fra os begge
Paa et glædeligt Gensyn
Deres hengivne
J.F. Willumsen

Fakta

Brev

Dansk

Paris (Frankrig)

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.