Menu

J. F. Willumsen

Ca. 1911-12

Modtager

Valdemar Faber

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

Hr. General Consul V. Faber.
Vi har fra Mr. Talbot, Town Clerk, i Brighton modtaget den officielle Indbydelse til Udstillingen.
Men Mr. Talbot ønsker Komiteens Sammensætning forandret saaledes at de 2 Billedhuggere gaar ud, medens Prof. J. Skovgaard og N.V. Dorph samt 3 Representanter for 18d[e] Nov nemlig de Herrer C. Wentorff   Vilh. Fischer og H. Brasen gaar ind i Komiteen.
Vi indlægger en Kopi af det Svar vi har sendt Mr Talbot.
Komitéen har søgt at [give] Svaret en saa imødekommende Form som muligt; men vi maa meddele Dem at det i Virkeligheden er et Ultimatum – som Komiteen nødsages til at holde fast ved.
Og vi vilde meget ønske om De med Deres store Indflydelse og Deres Interesse for Sagen vilde tale med Mr. Talbot og Mr Robert og forsøge paa at faa dem til at slaa af paa deres Ønsker. Skulde dette ikke lykkes, Ja saa ligger det Hele der. Komitéen og jeg maa "alle som En" nedlægge deres Mandater.
Endvidere vil der rimeligvis ske det at den største og vægtigste af de danske Kunstnerforeninger M.K.S den for hvilken Prof. Tuxen er Formand

ser sig nødsaget til at anvende sin §  , den som forbyder Medlemmerne at udstille paa en Udstilling der er kommen paa den sorte Tavle.
Hvis De ønsker en Medlemsliste skal vi sende Dem en. (En Medlemsliste?)
Men ingen af Komitéen haaber eller ønsker at vi skal blive tvungen dertil. Vi gentager at vi skal gøre Udstillingen saa alsidig som vi formaar, vi kræver blot at den skal bestaa af god Kunst.
ærbødigst
Komiteen.

Kære her Faber
Maa jeg for mit personlige Vedkommende tilføje, at da jeg i Sommer gik ind paa at stille mig til Tjeneste for at vise Englænderne en Udstilling af dansk Kunst, da underforstod jeg naturligvis, at det skulde være god dansk Kunst. Saaledes som Sagerne nu synes at udvikle sig, da lader det til, at der er stor Fare for at dette ikke vil ske. Ved god Kunst forstaar jeg ikke moderne, og ikke gammeldags, den kan være begge Dele og ingen af Delene.

Fra En eller Anden i England kom der forleden til Ritzaus Bureau, beregnet paa Offentliggørelse en Gentagelse af Mr. Talbots Brev til mig personligt. før jeg havde modtaget selve Brevet. Ved Ritzaus Bureaus Taktfuldhed fik jeg dette at vide og fik saaledes standset Brevets Offentliggørelse.
Hvilken Skandale om det var gaaet rundt i alle Aviser
De vil nok gøre UdstillingsSagen den Tjeneste at henstille til vedkommende at sligt ikke gentager sig.
Med venlig Hilsen
Deres ærbødig

Blev ikke afsendt

Fakta

Brevudkast

Dansk

Brevet blev ikke afsendt.

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: CII, 4 - Den danske udstilling i Brighton

Udat. jfw til faber s. 1
Udat. jfw til faber s. 2
Udat. jfw til faber s. 3