Menu

J. F. Willumsen

1884-09-23

Afsender

Jes Jacobsen

Dokumentindhold

Jes Jacobsen er hjemme i Aabenraa, og han har sammen med N.V. Dorph været til gilder i byen. Jacobsen har endnu ikke taget afgang fra Kunstakademiet, men han har til gengæld fået et bestillingsarbejde på to portrætter. Derudover har han færdiggjort et maleri af en skovbøg og arbejdet på en buste af sin lillebror. Jacobsen beskriver afslutningsvis spændingen mellem sønderjyder og den tyske regering i Slesvig.

Transskription

Aabenraa, d. 23 September 1884.

Min kjære Ven Villumsen!
Du kan tro jeg blev glad da jeg saadan i Dag modtog Brev fra Dig. Brevet kunde Du godt have sendt i den første Konvolut; Tyskerne pleje nu gjerne at strege "Sønderjylland" over med en blaa Streg, og skriver saa "Deuschland" istedetfor, men jeg ved ingen Tilfælde at Brevene ikke ere komme til Adressaten. Og Din ny Konvolut har nok gjort at Brevet har faaet Ørervægt og saa gjort Tyskland 40 Pfg. rigere. Jeg fik nu ikke skreven først til Dig, da jeg ikke fik den vestjydske Tur med, hvilket Stein vel ogsaa fortalte; saa passerede der mig ikke saa meget Nyt i den første Tid jeg var hjemme, og saa senere hen vidste jeg ikke om Din første Adresse vilde stemme, da jeg forstod at det skulde være et mere foreløbigt Opholdssted, hvilket det jo ogsaa blev.
Nu fandt vi da altså hinanden igjen, og Korrespondancen, haaber jeg, maa nu holdes i jævnt Trit. Hansen tænkte jeg skulde nok blive boende i Kettinge; men jeg vilde dog gjerne først skrive til Dig; til ham vil jeg ogsaa skrive. Det glædede mig overmaade meget at se hans Tegning og hans Portræt; han har nok imponeret Fotografen; - Billedet ligner ham!
Jeg har eller Vi fik jo ikke Afgang; min Broder meddelte mig at der var kun antaget en Figur og det skulde være min; men Skitserne blev der slet ikke talt om, saa jeg ved ikke hvis eller hvormange Skitser der bleve antagne. Du vil vel ind for at male til Afgang? Efter mine Beregninger skal Skitserne tegnes sidst i Januar, saa kommer jeg,- tænker jeg da nu – nok derover. Saa det varer desværre længe endnu, inden vi kan komme sammen og tale lidt; men saa maa vi destiere skrive lidt.
Det glæder mig at Du er i saadan Egn som Du beskriver, og Du faar vel ogsaa malet mange Studier derfra. Jeg har nu

ikke faaet saa meget bestilt i Sommer.
Jeg har nu dog i disse Dage faaet et Billede hjem fra Skoven, det er den store Bøg som Du kjender fra min Skitse fra i fjor. Jeg har malet det i Graavejr og Billedets størtste Side er godt 21 T. Saa har jeg malet et lille Skovinteriør i Solskin, saastort at det kunde være i min Malerkasse. Saa kommer nok det vigtigste, jeg har nemlig faaet en Bestilling paa et Par Portrætter (Herre og Frue) og dem skal jeg have 300 Mark for (for Stykket). Jeg har lagt dem begge an for længe siden, og Fruen begyndte jeg saa at male færdig, men det var i en varm Tid, og saa kunde jeg ikke saa godt male navnlig inde, viste det sig, jeg blev meget flov i længere Tid og lod Portrætterne være. Da det begyndte at blive bedre malede jeg på Billedet (det store) i Nørreskov, og det er nu saavidt færdigt. Saa har jeg nu ogsaa begyndt at modellere en Buste af min yngste Broder (han har nu opgivet Studiet, da han ikke godt kunde taale det og blev syg); han valgte at komme til Landvæsenet og er kommen hjem). Det er ellers en sund Adspredelse, derved faar man da at vide, hvordanne et Øre ser ud. Jeg er snart færdig, og haaber paa at faa den godt støbt.
Det er det væsentligste jeg har bestilt foruden nogle smaa Studier og en Del Skitser.
Fra Kjøbenhavn ved Du, havde jeg et Billede med en Slagterkone; det blev noget efter at jeg var kommen hjem malet færdig og benyttet til Brudegave. Det var nemlig en Søn fra den Gaard, hvori det er malet, der havde Bryllup og der blev jeg budt med.
Ellers kan Du tro at jeg har oplevet meget herhjemme, navnlig si—

den sidst i Juli. Da havde "Frederiksklubben" her saadan en vellykket Sommerudflugt med Ekstradamper til Hørup; Turen gik gjennem Alssund, forbi Dybbøl og Sønderborg. Saa har jeg et par Gange paa hver omtrent en Uge været paa en Gaard en Mils Vej herfra. Der havde jeg det ogsaa godt, var med ved Arbejdet og kom rigtig til at kjende til mange Folk; jeg fik nu ikke male større Sager der, det var der ingen Tid til, da jeg havde Portrætterne herhjemme og skulde passe. Jeg fik et lille Studie og et Del Skitser, og det bedste var at jeg kom godt ind i Landlivet. Og der var der kan Du tro storslaaede Landskaber. Egnen er der meget bølgeformigt, men nøgent, saa der saa man storartede Linier i Landskaberne; men jeg fik jo ikke Tid til saameget der.
Sidste Juli om Aftenen gaar jeg og spadserer ved Havnen, og hvem tror Du saa der udventet viser sig for mig, det var Dorph. Han var da kommen hertil fra Haderslev, og han havde faaet den Bestilling at illustrere en Del af Pragtværket "Danmark", nemlig til en Artikel "Hinsides Grændsen" af Erik Skram. Han var her en Ugestid og da var vi begge rundt og skitserede.
Her har der saa ogsaa i Sommer været enkelte Damer fra Danmark i Besøg hos flere Familier i længere Tid, og i den Anledning blev der holdt flere større Gilder, og som en Kammerat af mig kom han ogsaa med til et. De vare meget muntre, og Dorph blev meget overrasket ved den frie Stemning der var i et saadant Selskab. Det var noget andet end et Kjøbenhavnsk.
Saa for en Maanedstid siden havde jeg sammen med mine Forældre og min lille Søster en Tur til Als en Søndag.

Der har jeg nemlig en Broder, som vi besøgte. Det var ogsaa en dejlig Tur for mig, og jeg gjorde en god Handel der; jeg fik nemlig et Alsing Hovedtøj foræret. Saadanne Nationaldragter interresserer jeg mig meget for; her i Slesvig havde de meget særskilte Hovedtøjer; de er gaaet helt af Mode; kun nogle enkelte gamle Koner gaa endnu med dem. Jeg vil ogsaa gjerne have et Sundebohovedtøj, det og en syd for Aabenraa og et fra Løjtegnen, som er nord for os. –
Det er nu altsammen mest om hvad der er passeret mig; men ellers kan Du tro i hele Befolkningen her er der Røre. Det er altsammen efter de vellykkede Ture til Vestjylland og Kjøbenhavn, at Tyskerne ere blevne saa meget gale i Hovedet. Vor Borgermester arbejder jo ogsaa saa ivrigt mod os; men han gjør i Ivrigheden saa mange slemme Bummerter, saa vi faa os mangen en rigtig sund Latter paa hans Bekostning. Af disse Bummerter har jeg desværre ikke god Plads til at skrive om, og det kan næsten kun ogsaa fortælles. Der var dog en Gang at Selskab af unge Piger (konfirmerede), de bleve anklagede for at have sungen for aabne Vinduer, og en Gang paabød Borgermester ved en Foreningsfest at de skulde tage et internationalt Signalflag med, fordi det skulde have Lighed med Dannebrog, nemlig rødt med gult Kors. Derimod er det sørgeligt her med de danske Undersaatter. Ingen af dem var selv med paa nogle af Turene; men nu blive de udvist, naar deres Hustru har været med. I Gaar har en Butikslærling været i Forhør, fordi han var med i Vestjylland, han er tysk Undersaat, men nu skal Principalen nok udvises for det. En Student havde faaet Tilladelse til at komme lidt hjem i Ferien; men blev saa udvist fordi han havde spadseret med sin Søster, som var med de sønderjydske Piger i Kjøbh. Inden 4 Aar har jeg hørt vil Regjeringen have alle danske Undersaatter udviste herfra. Alt det kan nu bedst fortælles. Nu vil jeg slutte for denne Gang, skriv snart og Lev vel!
Din
bedste Ven Jes Jacobsen
næste Gang er Du vel i Kjøbenhavn?

Jeg gratulerer Søren Stein! Mig kan Du ikke gratulere.

Jeg hørte hos Dorph at Bache nu er Prof. ved Akademiet.

Ved at se Hansens Portræt kommer jeg til at tænke paa at jeg har havt det Træf at blive

fotograferet sammen med 8te Damer og en anden Herre. Du kan tro jeg fik at vide at jeg var hos en Fotograf!

Jeg har nu herhjemme faaet et Værelse indrettet til Atelier.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Aabenraa
  • Kettinge
  • Nørreskov, Aabenraa
  • København
  • Hørup, Sydals
  • Sønderborg, Danmark
  • Dybbøl, Danmark
  • Folehave 2-8, 6400 Sønderborg, Danmark
  • Haderslev, Danmark
  • Als, Danmark
  • Løjt, Danmark

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J