Menu

J. F. Willumsen

1900-01-22

Modtager

Carl Rohl-Smith

Dokumentindhold

Willumsen planlægger at emigrere til Amerika. Han beder om Rohl-Smiths anbefalinger og spørger, om han evt. kan beskæftige ham med et arbejde. Willumsen nævner sine kvalifikationer indenfor keramik, grafik, oliemaleri m.m.

Transskription

Kære Hr. Rohl Smidt
Som De Erindrer maaske at jeg besøgte Dem dengang der var Udst. i Chikago.   I d.
maa
I Anledning af at jeg søger nogle Oplysninger angaaende Kunstforholdene i Amerika tillader jeg mig at tilskrive Dem. De erindrer maaske, hvis De har glemt mig, at jeg besøgte Dem sammen med Mathiesen da der var Udstilling i Chikago. De de amerikanske Forhold og Bestræbelser tiltalte mig saa stærkt, at fik en stærk Lyst til at bosætte mig der; Dengang tillod Forholdene

mig imidlertid ikke at gøre Brug af min Lyst. Nu derimod stiller Sagerne sig anderledes og jeg agter at emigrere. Forholdene er mig for smaa, selv om jeg maaske burde være tilfreds, da jeg har haft mere Medgang i den sidste Tid og i Forhold til mine Koleger maatte jeg ogsaa være tilfreds med hvad jeg har opnaaet–, Men jeg ser alligevel ingen Fremtid her; altid stiller jeg mine Maal for store, saa en Affilning efter de smaa Forhold bliver nødvendigt, dette kan umuligt have en heldig Indvirkning paa Ens kunstneriske Naturel.

Vil De være saa elskværdig at give mig nogle gode Raad?
Til hvilken By skal jeg tage?
Vil Chikago være den rigtige?
Og Hvorledes skal jeg gribe Starten an?
Med Hensyn til mine Kvalifikationer saa vil jeg fortælle Dem, at jeg har beskæftiget mig med næsten alle Arter af Kunst; det maa vel være en Fordel i denne Henseende.
Saaledes har jeg lavet Oliemalerier (Portræt, Landskab Interiør ect)
Skulptur (Baade Statuetter og kolosal, jeg modellerer saaledes fortiden paa et Gravmonument med Portrætbuster i 2½ Gang af naturlig St.)
Aquareller i Stor Maalestok.
Raderinger.
Saa har jeg lavet megen Keramik. baade Flamberen og anden Glasur-kunst og Glaserede Figurer.

Plakater har jeg lavet
og Møbler, skaaret i Træ.
I to-tre Aar har jeg været kunstnerisk Leder af Bing og Grøndahls Porcellainfabrik, for at indføre en ny Porcellainstil.
Til Restaureringen af Frisen paa Thorvaldsens Museum har jeg fundet paa en praktisk Metode, som maaske bliver anvendt, i al Fald bliver den anvendt andet Sted.
Skulde jeg ikke ved Hjælp af disse forskellige Teknikker kunne skaffe mig noget at bestille i den første Tid jeg befinder mig i Amerika, kunde det saa ikke være muligt at De i nogen Tid vil kunde beskæftige mig indtil jeg kan komme ind i noget andet Arbejde. De har dog et stort

Arbejde for Tiden, som sikkert maa beskæftige mange Mennesker. (Kan De huske at de første Mennesker som De dengang viste Skitsen til var Matthiesen og mig).
Jeg rejser herfra i Dagene omkring den 1ste Maj 1900.
Hvis De vil have den Ulejlighed at hjælpe mig paa Gled med denne Emigreren, vil jeg altid være Dem meget forbunden.
Mange Hilsner til Dem selv og Deres Hustru
Deres hengivne
J.F. Willumsen
Børsgade 48,
d 22 januar 1900

Omtalte genstande

  • Carl Rohl-Smith (mfl.): General Sherman Monument (1896-1903)
    President's Park, Washington, D.C.

  • J.F. Willumsen: Forældrenes Gravmonument (1900)
    Granit, 288 x 149 x 82 cm
    Vestre Kirkegård, København

Fakta

Brevudkast

Dansk

København (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/III/1 - R