Menu

J. F. Willumsen

1885-03-01

Afsender

Jes Jacobsen

Dokumentindhold

Jes Jacobsen har været til fastelavnfest i Øster Løgum, hvor der var ringridningskonkurrence og dans. Han har ligeledes været til kostumebal i Frederiksklubben. Her blev der slået katten af tønden og opført teateroptog. Jacobsen er igang med at udføre et studie af sin søster, der spiller på klaver. Han sender en landskabsskitse til Willumsen, som han ønsker gengivet i Illustret Katalog over Kunstudstillingen paa Charlottenborg.

Transskription

Aabenraa, d. 1Marts 1885.

Min kjære Ven JFW.
Det er da vis, Du skal have Brev fra mig inden jeg rejser til Kjøbenhavn.
Dit Ben; Dit Ben! haaber jeg at det snart maa blive godt med. Jeg er ganske rigtig bleven raskere og jeg takker Dig mange Gange fordi Du saadan udbragte min Skaal.
Jeg fik ogsaa Brug for lidt mere Sundhed; thi jeg kom til Fastelavnsløjer paa Landet og jeg kom til Fastelavnsl. i vor Frederiksklub heri Byen.
Det paa Landet blev nu sidste Fredag for fjorten Dage siden. Jeg kjørte med Toget om Morgenen til Rødekro sammen med en tolv tretten Aars Dreng af vor Slægt, og derfra spadserede vi den omtrent en Mil lange Vej til Østerløgum, hvor vi blevne vel modtagne af nogle af vores Bekjendte. Ridningen gik udmærket; der var tolv unge Karle, som konkurrerede til de højere Range eller Titler, som vare: Konge, Kammerherre og Tjener. Scenen var naturligvis paa Landsbygaden; mange Heste vare dekorerede med kulørte Papirsbånd og først kom Tjenerringen frem. Da den var bleven tagen tre Gange af én Mand, kom Kammerherre- og tilsidst

Kongeringen, som var den mindste.
For hver Gang en Ring blev stukken ned blev den af 3 Musikanter blæst Honneur. Da Ridningen var færdig, fik de tre høje Personer forskjellige Sjærf paa og saa red de alle tolv rundt til hver Gaard og hvert Hus, hvor der var Piger, forat byde dem til Dandsen om Aftenen. Tjeneren staar hvert Sted af Hesten og gaar ind for at byde, og hvert Sted blive de alle trakterede med Punsch og Kage eller Æbleskiver. Det regnede nok lidt af og til; men det gjorde jokke noget. Jeg fik lidt af Dandsen med; men saa maatte vi afsted hjemad, for vi vilde gjerne hjem samme Aftenen, hvilket vi også kom, da vi ogsaa kom tidlig nok til Toget. Det var en sjælden udmærket Dag for mig, for jeg interesserer mig jo saameget for Livet og gamle Skikke paa Landet.
Jeg haaber ogsaa at jeg maa komme ud og leve paa Landet til Sommer. De Portrætter jeg har malet her har nu holdt mig hjemme sidste Sommer; men saa har jeg ved dem igjen tjent noget til Sommeren der nu forhaabentlig vil komme igjen.
Om Søndagen (nu for fjorten Dage siden) kom jeg med til Kostumeballet. Først kom vort vellykkede Optog: Mahdiens Indtog i Kartum, med flere komiske Intermezoer. Saa senere kom Damerne med et Tableau paa Scenen som var der [endnu]. Det forestillede "de

sønderjydske Piger" (efter Fotografiet) og bag dem stod seks andre Piger i Kostumer og sang, og det gjorde naturligvis ogsaa stor Lykke. Bagefter blev Katten slaaet af Tønden og der blev slaaet til Potten.
Vi dandsede ogsaa meget; efter Optoget blev jeg Afrikarejsende, og det var en bekvem Dragt at dandse i. Der morede vi os i det hele taget godt. Jeg var med til ved at gjøre Forberedelser til Optoget, fra Onsdag Eftermiddag, Torsdag og Lørdagen.
Nu maler jeg min lille Søster spillende ved Klaveret. Jeg betragter det mere som et Studie, men det kan nok gaa an til Maleri. Jeg ved endnu ikke om jeg faar det færdig til jeg rejser, men ellers rejser jeg hjem og maler det færdig til anden Ophængning.
Du ser at min Skitse til et Billede jeg har malet, følger med dette Brev. Billedet haaber jeg kan komme paa Udstillingen, og jeg kan have Lyst til at have Skitsen i den illustrerede Katalog. Du er vel nok saa god at bringe den hen til Xylografen (det er vel F. Hendriksen). Den skal indleveres inden 5 Marts,- troer jeg. Billedet samt lidt andet tager jeg med naar jeg rejser (det bliver nok 14. Marts). Min Portrætter har jeg ogsaa i Sinde at have med til Kjøbenhavn. Dem har jeg tænkt

mig at sende som Fragtgods, og adressere dem til Kunstudstillingen. Kan ikke paa Kontoret faa at vide, hvorledes de har det med Betalingen til saadant Gods; jeg ved ikke om alting kan betales herfra at det saa er klaret. Jeg vil saa sende dem afsted som Dagen før jeg rejser herfra. Jeg tænker ogsaa naar de ere komne til Charlottenborg, at jeg kan åbne Kassen og vise Prof. Exner og Prof. Vermehren og Dig dem; thi jeg kan maaske restaurere lidt på dem endnu. De, er eller da det er egentlig formalt. Derom kan Du vel nok meddele mig pr. Postkort Brevkort inden jeg rejser. Min Søster tager jeg ogsaa med for ifald det ikke bliver færdig saa dog faa Ramme til det.
Landskabet har jeg tænkt at give den Titel jeg har skreven bag paa Skitsen; men det kan dog nærmere bestemmes naar de blive anmeldte. Målet har jeg ogsaa noteret. Til Sommer haaber jeg, at jeg må komme til at male rigtige Billeder. Lev nu vel, og vær hilset på det hjærteligste fra
Din
Dig hengivne Ven
Jes Jacobsen.
hils baade Gamle og Unge derovre.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Aabenraa
  • Aabenraa
  • København
  • Rødekro
  • Øster Løgum

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J