Menu

J. F. Willumsen

1899-03-22

Dokumentindhold

Frisen på Thovaldsens Museum skal restaureres. Willumsen meddeler museets direktion, at han har fundet frem til en velegnet restaureringsmetode, som museet bør afprøve.

Transskription

Til Direktionen for Thorwaldsens Museum.
Under den Forudsætning, at der endnu ikke er taget nogen Beslutning angaaende Restaureringen af Frisen paa Thorwaldsens Museum, tillader Undertegnede mig at gøre den ærede Direktion bekjendt med en Restaurerings Metode, som jeg efter moden Overvejelse anser for den mest formaalstjenlige og som jeg derfor betragter det som min Pligt at gøre Direktionen opmærksom paa.
Efter min Opfattelse bør Restaureringen foretages paa følgende Maade: Frisen fremstilles ved Hjælp af brændte Lerplader holdte i de af Arkitekt Bindesbøll oprindelig bestemte Farver, og saaledes at hver Lerplades Størrelse bestemmes af sammes Farves Silhouet. Pladernes Tykkelse vil antagelig kunne sættes til omtrent 1½ Tomme og Pladerne fastmures med Cement. De skraverede sorte Linier udføres, i den raa Lerplade, med Ler som efter Brændingen bliver sort.
Ved denne Fremgangsmaade Restaurerings Metode opnaas følgende Fordele, at dette Materiale er aldeles holdbart gennem Tiderne, at Overfladen kan renses

uden at udslette Farven og endelig det i kunstnerisk Henseende betydningsfulde, at Metoden vil kunne virkeliggøre Arkitektens Tanke, nemlig at give Frisen den samme dekorative Holdning, som findes i det antike Vasemaleri, der jo er udført ved Hjælp af Ler.
Nærværende Forslag fremkommer udelukkende af Interesse for Museets Restaurering og jeg lægger derfor ingen Vægt paa personlig at komme til at udføre Arbejdet. Dog tillader jeg mig at henstille, at det Forsøg som eventuelt maatte blive gjort foregaar under mit Tilsyn.
p.t.
Børsgade 48.1.
Ærbødigst
J.F. Willumsen.

Fakta

Brevudkast

Dansk

København (Danmark)
København (Danmark)
Michael Gottlieb Bindesbøll

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: C/I/5 - Korrespondance med Akademier, Museer & Foreninger