Menu

J. F. Willumsen

1885-06-24

Afsender

Jes Jacobsen

Dokumentindhold

Jes Jacobsen har rejst rundt i Nordtyskland samt i sønder- og sydvestjylland. Han beskriver Ribe Domkirke, hvori der hænger to portrætter, som han skal kopiere. Jacobsen er nu i Branderup, hvor han bor hos byens møller.

Transskription

Branderup, 24 Juni 1885

Kjære Ven(dt) Jens F. W.
I Gaar modtog jeg Dit kjære Brev fra Hjortholm, - i Gaar først, tænker Du vel, og nu til Dags bliver Brevene da ellers flinkt nok ekpederede, - jeg havde forresten ventet at Du ogsaa var blevet ekpederet fra Akademiet; men nej -, Sagen er jeg var rejst hjemmefra da Dit Brev kom, og mine Forældre [vidda] snart ikke rigtigt hvor i Verden jeg da var, om jeg var i Danmark eller jeg var i Tyskland, jeg er nu i det store sidstnævnte Rige, skjøndt jeg er blandt lutter prægtige danske Folk, ja nogle som Tysken ikke skal have let ved at magte – om de nogensinde kan. Byen her er godt tre Mil fra Aabenraa, mest mod vest og saa en lille Smule nordligere. Befolkningen her er sund og meget oplyst og dygtig. Jeg har arbejdet her paa Møllen, hvor jeg "f. T." er, som Malerlærling for otte Aar siden, og nu fik jeg Lyst til at overraske Fausbøl's her med at jeg skulde komme hertil Egnen som "Kunstmaler".
Jeg kom nu endelig saavidt med "Bodil" at jeg kunde tage at rejse. -
Den sidste Dag (eller rettere næstsidste) jeg var i Kjøbenhavn var fik jeg gjennem min ældste Broder Haab om en Bestilling paa at kopiere nogle Portrætter i Ribe Domkirke. Det var en

Dame som gjerne vilde overraske hendes Mand med dem til deres Sølvbryllup, som kan blive til September 1886. Jeg var da hos hende og fik nærmere Besked; men hun vidste ikke erindre om de vare naturlig Størrelse eller ikke.
Jeg havde da netop saa stærkt tænkt paa at jeg vilde her vesterudefter og saa kunde jeg jo ogsaa snart tage til Ribe en Gang og se Portrætterne.
Saa forrige Lørdag var jeg saa vidt at jeg rejste hjemmefra med Jernbane til Ribe, hvortil jeg kom Kl 5½, og saa allerede om Aftenen fik en Idé om Byen. Det var da meget livligt der, thi der var Marked saa jeg blev snart lidt let stemt; men da jeg saa kommer i Nærheden af Domkirken – naada – Du kan tro den gjorde et mægtigt Indtryk paa mig. Der ser man romansk Stil, - der er naturligvis ogsaa der Gothisk, og mere Stil (Renesance) men man mærker dog ikke saadan noget stødende.
Søndag Formiddag var jeg til Kirke der, og efter Gudstjenesten saa jeg den bedre efter indvendig.
Ja, jeg kom til at synes godt om Kirken, man bliver saa godt stemt ved at se noget stort og smukt og saa bliver man ogsaa fri for at være smaalig.
Jeg fandt ogsaa Portrætterne (Borgermester Hans Friis og Frue; han død 1650). De vare næppe na-

turlig Størrelse, og forresten gode, og jeg bestemte Prisen til femhundrede Kr. Parret. Jeg har skreven til Fruen og i Brevet bemærket, at naar jeg skal male dem vil jeg i ethvert Tilfælde gjerne vente til næste Foraar. Jeg har ikke havt Brev fra hende endnu.
Søndag Eftermiddag kjørte jeg med Toget til Esbjerg for at komme til Fanø; i Bramminge skiftes der, og jeg kom imidlertid paa Perronen lidt i Snak med Een fra Ribe. Der kjørtes frem og tilbage med Jernbanevogne og så med Et kjørte Toget til Esbjerg af Sted uden nogen Ringning, Pibning eller anden Signalisering som de ellers altid har saa travlt med ved Jernbanen. Jeg saa nok Toget satte sig i Bevægelse men troede at det skulde hen for at have mere Vogne til. Jeg gjorde noget Vrøvl og spadserede den halvtredie – om ikke længere Vej til Esbjerg og naaede med en Færgebaad over til Fanø.
Fanø morede mig rigtig. Jeg kan ogsaa have Lyst til en Gang at komme derover at male. Jeg har flere Billeder derfra i mit Hoved; men jeg må hellere blive lidt mere moden til dem. Jeg var ogsaa ved Vesterhavet, som jeg kom til at holde af, skjøndt det særlig er Slesvigs Land og Folk jeg har Lyst til at [gaa] i Lav med. Tirsdag Formiddag rejste jeg fra Fanø efter Ribe til, opholdt mig i Hunderup for at se Kirken og spadserede

derfra til Ribe, hvortil jeg ankom om Eftermiddagen.
Domkirken bliver restaureret og jeg traf sammen med Arkitekt Amberg som har Overopsynet med Arbejdet. Der er kommen flere gamle Ting for Dagen. Sokkelen til Kirken som har været under Jorden, bliver udgravet, og der er opdaget en gammel Sokkel til et andet Taarn og flere andre Ting.
Jeg rejste med Postvognen Fredag Formiddag til Skærbæk, derfra med en Enspænder til Arrild og gik saa til Branderup; kom temmelig sent hertil og overnattede paa Kroen. Lørdag Morgen overraskede jeg Fausbøl's her, og de bleve meget glade ved mig. Her skal de nu kun snart have
Haandværkere saa jeg bliver her ikke længe, men Du kan godt adressere Breve hertil (Fausbøl, Branderup Mølle).
Jeg har ikke noget rigtigt i Arbejde endnu, men det kommer vel nok.
Du fortæller nok ikke hvad Du bestiller. Lev Du vel! og skriv snart.
Hils Malerkolonien fra mig
Din
Ven Jes Jacobsen,
som jeg haaber snart maa blive et godt Menneske.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Branderup (Danmark)
  • Fanø
  • Aabenraa
  • Ribe
  • Esbjerg
  • Branderup
  • Hunderup
  • Skærbæk
  • Arrild
  • Bramming

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J