Menu

J. F. Willumsen

1885-02-07

Afsender

Jes Jacobsen

Dokumentindhold

Jes Jacobsen længes efter København. Han har været syg og er alt for afkræftet til at male. Dorph har været i Aabenraa for at udføre skitser til et bestillingsarbejde. Jacobsens storebror, der er dansk undersåt, fik afslag til at holde jul med familien af den tyske regering i Slesvig, Det er ti år, siden de sidst fejrede jul sammen. Jacobsen planlægger at fejre fastelavn i en lille landsby udenfor Aabenraa. Han skal desuden til fastelavnsgilde i Frederiksklubben.

Transskription

Aabenraa, d 7 Februar 1885.

Min kjære Villumsen!
Hvorledes er det med Dig, jeg haaber godt. Det gjorde mig ondt da jeg gjennem Løjtnanten erfarede at Du saadan var kommen til Skade; det lader til at Du ikke har været rask nok til at komme med til Konkurrancen, siden jeg ser at kun Mølsted har faaet Afgang. Har der været mange Malere oppe denne Gang?
Herhjemme faar man ikke saadant eller mange andre Ting at vide.
Jeg længes tit efter Kjøbenhavn og mine Kammerater, især Dig; men jeg kommer sikkert ikke derover førend midt i Marts. Jeg får saa ikke mange Sager med, for jeg har gjennemgaaende slet ikke været rask, og endnu er det heller ikke rigtig godt, saa jeg ikke kan holde ud at male. Nu har jeg i længere Tid faaet Medicin og Vin, men endnu har jeg ikke faaet tilstrækkelige legemlige Kræfter.
Lige før Jul skrev Løjtnanten Brevet til mig; men da jeg netop rejste til Vejle den Gang til efter Nytaar modtog jeg først Brevet da jeg kom hjem igjen.

Det var saadan en Del eau d’Academie, ja jeg mener naturligvis ikke bare Vand, men noget der havde saadan en oplivende Duft fra Akademiet, saa det glædede mig meget. Jeg har for en Ugestid siden skreven til ham, saa hos ham har Du vel hørt noget om hvordanne det er her; men maaske har Du heller ikke hørt noget, da Du sandsynligvis ikke gaar paa Akademiet nu for Tiden, dog troer jeg nok at Du visiter [Dem] en Gang imellem. Det vil jeg da bede Dig om, naar Du har modtaget disse Ord, at gaa op for at hilse Kamm[era]terne fra mig. Herhjemme har jeg dog truffen Dorph; han havde jo faaet Bestilling på at tegne Skitsen herfra til "Danmark". Det lader til at han holder meget af at have saadanne Prospekter med Vand og Strand foran, selvom det nu ikke er det mest karakteristiske ved Egnen. Jeg har ogsaa en Gang i Efteraaret truffet en, som kan ventes at blive Model igjen i Kjøbenhavn; nemlig Cohn. Han kom rejsende til Fods sydfra paa Vejen hjem til Danmark.
Ja, det var i Julen, da var jeg i Danmark, og Anledningen var at min ældste Broder, som er dansk Undersaat, ikke maatte faa

Lov til at komme herhjem i Besøg. Han havde ikke været hjemme i 9 Juleaftener – nu er det 10 – og sidste Gang han havde haft Lov til at været her, var 5½ Aar siden, saa vi haabede – skjøndt Tyskerne var særlig gale sidste Aar –naar der blev givet Ansøgning ind, at han måske – kunde komme herhjem i Besøg. Min Fader sendte Ansøgning til Regjeringen i Slesvig; men saa først efter en tre Ugers kommer deres Nej. Jeg rejste saa til Vejle og han fra Aarhus dertil, og der havde vi det ogsaa godt, skjøndt vi maatte undvære de Baller hjemme vi havde glædet os til. Alle vores andre Brødre vare hjemme i Besøg; men Hjemme maatte de jo hellere undvære To end En. For ham at rejse hjem uden Tilladelse var altfor resikant, og var han sluppen godt herhjem måtte han jo dog være indelukket saalænge han var her.
Giv kun Tid, jeg vil ikke spaa Tyskerne meget godt.
Jeg har faaet Indbydelse til en Hædersb. Bestilling, som jeg ikke har beklædt før; men en Gang skal jo være den første. Jeg skal nemlig i Morgen sammen med min Fader og en Dame staa Fadder for en ny Nevø jeg har faaet.

Nu er det jo snart Fastelavn; skal Du eller Andre med til Karneval?
Jeg har stor Lyst til at komme med til Fasteløjer, som holdes paa Landet en Mils Vej vestfor Aabenraa. Der er Ringridning etc. Men jeg ved endnu ikke hvilke Dage det skal være. Jeg vil ikke gjerne have det paa Fastelavnssøndag, thi saa skal jeg ogsaa gjerne med til Kostumebal i Frederiksklubben her. Denne Klub har nu hver anden Søndag selskabelig Sammenkomst med Damer og Herrer og næste Gang bliver det Fastelavnssøndag, og da skal der være mere Kommers. Sidst i Januar var der også i denne Forening Dilettantforestilling med Bal og der morede jeg mig udmærket.
Jeg haaber at jeg snart maa faa lidt at høre fra Dig. Kan Du ikke meddele mig H.C. Hansen's Adresse og maaske Du ogsaa kan faa andre til at skrive lidt til mig. Hils nu alle Kammerater; Lev vel! og vær Du allermest hilset på det hjærteligste fra
Din
hengivne Ven
Jes Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Aabenraa
  • Vejle
  • København
  • Aabenraa
  • Aarhus
  • Schleswig
  • Øster Løgum

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/1 - J