Menu

J. F. Willumsen

1898-02-28

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Afventer resumé

Transskription

Undskyld, kjære Rohde, at jeg skælder Dem grundigt ud; men De maa optaget det i al Venskabelighed. Saadant skrev De omtrent til mig; men med de Folk jeg ikke vil være Uvenner med kan jeg skændes en Del uden at det bider paa mig. Naturligvis er det ulovligt af mig at handle som jeg har; og De har Ret til at bebrejde mig det; men jeg er overbevist om at jeg har handlet rigtigt, og jeg tænkte mig ikke at De vilde være saa pedantisk; at fare op som De gjorde, De maa nemlig huske paa at dels i mit Hjem, dels hos Bing og dels under Bygningens er jeg bleven

vænnet til at handle hurtigt og selvstændigt og jeg derfor nemt kan komme til at springe en Lov over. Jeg har ikke i nogen Maade tænkt at handle diktatorisk for at smage Magtens Sødme, jeg handlede for Sagens Skyld for vor fælles kære Sags Skyld; Og jeg indrømmer jeg handler noget mere end nødvendigt er, thi Bygningen staar der; men man har nok Intet at putte i den; og det er meget kjedeligt at høre.
Naar Bygningen er færdigt betragter jeg min Opgave som løst og jeg træder saa tilbage fra Bestyrelsesposten.
Katalogen vil jeg ikke have det allermindste at gøre med

tag De Dem af den, blot vil jeg raade Dem til (efter min Smag) at faa det Karkludeagtige af den, som fornemligt fremkommer ved de ujevne ru Kanter.
Jeg foretrækker ikke Svanerne for Stærene eller Stærene for Svanerne.
Jeg skal skrive til Rich Berg. Da der ikke kommer saa mange Udlændinge som vi ønske, skal vi saa ikke indbyde en eller to af de andre paa Listen nævnte men som ikke kom ind, hvem var det ? Nordström og Liliefors.
Jeg kan nok skaffe Sidelysværet færdigt til den 12te, ogsaa maaske aflaaset, men der maa i saa Fald slaas Brædder for de to Døraabninger, hvilket ikke vil være heldigt, derimod vil Kontoret blive aflaaset., og Malerierne kan

saa tages ned hver Aften og stilles ind i Kontoret, hvis Nogen gider have det Mas. Saa faa Adgangskort som muligt til Fernissagsdagen,
Giv Bygningsinspektør Tomsen Vesterbrogade 52, et Par Stykker han har lukket det ene Øje til,
Deres Fotografier til Pan har jeg modtaget jeg sender dem alle, jeg optræder ikke som Censor; men jeg er bange for at de ikke egner sig for at reproduceres.
Det glæder mig meget at De tror Bygningen kan skaffe os Glæde, vi trænger til noget af den Slags, navnlig noget Friskhed og gaaen paa.
venlig Hilsen fra min
Hustru og Deres hengivne
J.F. Willumsen
28/2 98.

Fakta

Brev

Dansk

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det Kgl. Bibliotek.