Menu

J. F. Willumsen

1922-08-09

Afsender

N.V. Dorph

Dokumentindhold

Illustreret Tidende takker for Willumsens tilbud om at låne værker ud til gengivelse i bladet. Dorph beder Willumsen om at udvælge værkerne. Derudover skal der skrives en kortere tekst om Willumsen, og Dorph spørger, om Emil Hannover evt. er egnet dertil.

Transskription

9 Aug. 1922
pt. Skodsborg

Kære Willumsen:
Paa Radaktionens Vegne takker jeg Dem for det meget venlige Tilbud: at ville – gratis – overlade os et af Deres Arbejder – samt muligt et Selvportræt, til Gengivelse i Ill. Tidende. De afgiver derved et smukt Exempel for andre Kunstnere overfor et Foretagende, der, som Ill. Tidende, ønsker at tjene den gode Smag i Kunst og Literatur uden Hensyn til hvad der skæpper bedst i Kassen. Tak for det!
Ja, vi vil være meget glade for at maatte laane et Lithografi, Radering e.l. og jeg beder Dem selv udvælge et saadant Arbejde, som De anser for særlig karakteristisk og egnet for formaalet. Da det er bestemt til Forsiden, maa det helst være størst i Højden.

Under Rubriken "Kunst" inde i samme Nr. vilde jeg da gærne bringe Deres Selvportræt og mulig – i mindre Format – et Par Gengivelser af andre Arbejder fra de senere Aar – Udkast, Skitser eller Tegning, der kunde illustrere en kortere Text, skreven af – ja, hvem?
Mener De at Hannover skulde ville være villig? Vær saa venlig at sige mig Deres Mening herom.
De Ting, De vil overlade os, beder jeg Dem venligst sende ind paa Redaktionen under mit Navn, hvis De ikke foretrækker at de bliver afhentede.
Jeg selv er meget optaget af Arbejde – og nu kommer tilmed alt dette med Ill. Tidende, som jeg letsindigt har paataget mig, saa derfor faar jeg neppe Tid til selv at hente de os lovede Sager hos Dem – og derfor heller ikke Lejlighed

til personligt at se og tale med Dem, hvad ellers i høj grad vilde have glædet mig. Og De er jo – som De meddeler – ogsaa saa forspændt af Arbejde herhjemme, at vi neppe kan haabe paa et Besøg af Dem og Fruen herude, hvor vi boer i Sommer.
Dette vilde ellers have været os begge en stor Fornøjelse.
Med venlige Hilsener til Dem og Fruen,
Deres hengivne
N. V. Dorph

Fakta

Brev

Dansk

Skodsborg (Danmark)
Hellerup (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/3 - CDE