Menu

J. F. Willumsen

1924-08-01

Afsender

Johannes Kragh

Dokumentindhold

Willumsen sidder i Søfartsmonumentets dommerkomité. Kragh er stærkt utilfreds med konkurrencebestemmelserne, som han mener er i enkelte kunstneres favør. Han vil desuden vide, hvilke fortrin og fejl dommerkomitéen ser i hans konkurrenceudkast.

Transskription

F. T. Kjerteminde
(Villa Havstokken)

Kære Willumsen. Jeg har jo faaet Udfaldet, - det i enhver Henseende foreløbige - af Concurrencen tilsendt.
Og hvis De vilde spendere lidt Pen og Blæk – og Tid – paa mig vilde jeg gærne have et Par Punkter forklaret. I forstaar jeg ikke hvorledes man kan overfor det par elendige Præmier der er, sidestille de 8 Herrer (som har havt 9 - ni Maaneder at arbejde i og 1500 Kr i Honorar) med os andre der har havt 3 - tre Maaneder, intet Honorar og hele Risikoen af Tid og Penge; (De husker fra Sarcofag concurrencen hvad det

Betød.) (Efter min uforanderlige Mening burde de 8 honorerede Projecter være laaset inde ved deres Frist (1de April) saa kunde de hrr. maaske have deltaget i den aabne Concurrence, men at sidestille dem, d.v.s. give dem det mægtige Forspring som 6 Maaneder og økonomisk Sikring af deres Arbejde betyder, og saa Ligestilling overfor os andre - nej - det forstaar jeg ikke!
II
Mit andet Spørgsmaal er af mere personlig Natur: De vilde glæde mig ved at sige mig – (hvad jeg mener burde være Dommercomiteens Pligt overfor alle concurrerende, ligesom ved Hundeudstillinger i at give en Karakteristik af

II
de Deltagendes Fortrin og Fejl.) først og fremmest hvad De selv synes – men ogsaa Helheden af Dommere synes at finde af Fortrin og Fejl ved mit Arbejde. Har man f. Ex. noget imod at jeg har gjort Toppen til et Danmark-Monument; Jeg syntes, som nævnt i min Beskrivelse, at en saa fremtræden Plads som den opgivne fordrede en Løsning af mere almindelig - alle Berørende Karakter end de druknede Sømænd kunde give den, men jeg vilde være meget paaskønnende overfor Dem hvis De vilde sige mig noget derom. Jeg kan saa langt fra indrømme at en Dommer har Tavsheds-pligt, som jeg tvært om

synes at alle Dommerne burde have Tale-pligt
At mit Projekt kan vinde ved en videre Udarbejdelse er jeg klar over, men om jeg kan tænke mig at forandre Planen for Indholdets Side, ved jeg ikke, endnu – derfor vil jeg, da den Sag ligger mig overordenlig paa Sinde, meget gærne høre Deres Mening og Opfattelse.
Hils Deres Kone og de to søde Pigebørn. Jeg var ret optaget af Deres Musik, navnlig Anses [Polkaspil] var ganske uventet godt. Hun kan komme langt.
Jeg bliver her til d. 4de, Adr. 5-9. Orlogscaptain Malthe Brunn, Sønderborg
Deres hengivne
Johannes Kragh

Fakta

Brev

Dansk

Kerteminde (Danmark)
Hellerup (Danmark)

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/2 - K