Menu

J. F. Willumsen

1911-01-19

Afsender

Emil Hannover

Dokumentindhold

Willumsen har været på antikvitetsjagt i Sevilla. Her er han stødt på en samling af lustrefade og en krukke, som han tror, Kunstindustrimuseet vil finde interessant. Hannover afslår Willumsens tilbud, eftersom museets pengekasse er tom. Han betvivler desuden de omtalte objekters kvalitet. Hannover forsikrer Willumsen om, at Kunstindustrimuseet ikke kun interesserer sig for ældre genstande. Museet har fx. viet en hel montre til Willumsens moderne arbejder.

Transskription

DKIM   DET DANSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM
KØBENHAVN,
  19.I.11.

Kære Willumsen,
Tak for Deres venlige Tilbud, som jeg med Beklagelse maa give Afkald paa at modtage, da Museet for Øjeblikket efter en Række presserende og vigtige Erhvervelser er ganske blottet for Penge.
Maa jeg dog sige Dem for det Tilfælde, De maatte tænke paa alligevel at gøre den omtalte Erhvervelse, at det efter de allermest drevne og i Spanien mest berejste tyske Museumsmænds Erfaring er umuligt at erhverve en Samling som den, De omtaler, for en forholdsvis saa lav Pris, hvis Samlingen blot skal indeholde et eneste Stykke af virkelig første Rang, d.v.s. et virkeligt Valencia-Fad fra 14-15 Aarh.
Hvad De har set er formodentlig Manises-Fade med stærk kobberrød Lustre. De er meget virkningsfulde, men er de sidste Udløbere fra 17-18. Aarh. af

den ædle spanske-mauriske Fayencekunst og har museums mæssig set ingen Værd eller Betydning. De kan spørge en hvilkensomhelst Museumsdirektør, hvad et Fad af første Klasse fra 15.Aarh., vel bevaret, koster, og De vil overalt faa det samme Svar 5-6000 frances. Det sidste Exemplar, jeg har set solgt, var paa Lannas Auktion i fjor. Det var restaureret og gik alligevel i over 6000 mark.
Men Spørgsmaalet ligger altsaa desværre slet ikke for. Vi har ikke Raad.
Maa jeg i Anledning af Deres noget unaadige – eller maaske noget naadige – Bemærkning om, at De ikke synes om, at Kunstindustrimuseet alene interesserer sig for Køb af gamle Sager, gøre Dem opmærksom paa, at Museet bl.a. har viet J.F. Willumsen en hel Montre, og at den store danske Udstilling i Kunstgewerbemuseum i Berlin i Øjeblikket ikke godt kunde tænkes uden den Kærne, som Kunstindustrimuseets Samling af moderne danske Arbejder danner i den.
Krohns Mindetavle har jeg ikke setx)   x)den er stadig tilsløret   siden den Dag, da vi vexlede de sidste Ord, som vilde være blevne de sidste, vi var komne til at vexle, hvis De ikke nu havde skrevet til mig. Jeg har

opfattet Deres Brev som en Tilkendegivelse af, at De dog ønskede fremdeles at bevare vort gode Forhold, og herpaa tyder jo ogsaa de gode Ønsker, De sender os for det nye Aar. Vi gengælder disse venligst og sender Dem de bedste Hilsener. Deres hengivne
Emil Hannover

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
Kunstindustrimuseet

J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/I/5 - H