Menu

J. F. Willumsen

1891-03-08

Modtager

Johan Rohde

Dokumentindhold

Gauguin har afholdt en auktion over sine værker, da han skal rejse til Tahiti. Han har besøgt Willumsen, og de har byttet værker. Ifølge Willumsen er det imod De 15tens (Den Frie Udstillings) oprindelige principper, at Julius Paulsen og P.S. Krøyer kan udstille på både Charlottenborg og De 15ten.

Transskription

32 Rue du puits de l’Ermite.
Paris d 8 Mars 1891.
Kjære Onkel Rohde.
De vil undskylde mig mange Gange for min Dovenhed til at svare paa Deres næstsidste Brev som jeg rigtigt modtog.
De maa vide at jeg i de sidste Dage har haft saa travlt med mine Ting at faa dem i Stand med Rammer og deslige at jeg har snøvlet med Breve overfor mine Forældre og Svigerforældre f. Ex.
Kjære Rohde forstaa at da jeg slet ikke har hørt Princippen for den Aand der gaar igjennem denne paatænkte Udstilling forinden De indregistrede mig blandt de 15, saa falder det Hele mig slemt for Brystet som en Svovlos, stik imod mine Ønsker at slig en Udstilling bør se ud.

Franskmændene har naturligvis været hele 7 Aar forud for Jer derhjemme, og dannet Societé des Artistes indépendants; det er en Udstilling efter mit Ideal og har derfor i Dag sendt 10 Billeder dertil. Jeg vil i korte Træk give dem Statuterne for Udstillingen.
Alle har Lov at at udstille,
Alle indsendte Arbejder modtages   ingen Censur altsaa. Alle kan blive Medlemmer, kun 10 arbejder modtaget, man vælger selv hvilke der skal hænge paa Cimaisen
Udstillingsretten koster hver Udstiller 18 fr.
De ser det er en ganske andet fremmende Udstilling, der kommer alt muligt fra det arrigste Møg til de aller nyeste raffinerede Produkter: der kan aldrig blive kasseret noget godt. vel.
Hvor skal de ubekjendte Stakler som har fundet et Guldkorn hen med sine Arbejder hjemme han er ikke naadig optaget af "de 15ten" og paa Charlottenborg bliver han heller ikke optaget

De 15tens Udstilling bliver en Udstilling i samme Stil som Charlottenborgs blot dirrigeret af et yngre Régimente som staar ligesom hine overfor en endnu yngre Slægt.
Men las os saa betragte den som en extra "Elite Udstilling" efter vore Begreber, saa er det dog fjollet at tigge to saa afblomstrede Kunstnere som Krøyer og Poulsen om at være med hvorfor har man ikke tigget Aagaard og Kjærskov med, de vil i Publikums Øjne støtte Udstillingen i ligesaa høj Grad som, maaske endnu højere, end, Krøyer og J. Poulsen; er De ikke enig med mig.
(Vi vil haabe at næste Aar maa den demokratiske Udstilings form   den er dog mest tidsvarende.)
Udstillingen (de 15tens) er dannet for paa en Maade at vise Verden at Charlottenborg kan undværes

Og for derved at knuse dens skrækkelige Arm som har fat i Nakken paa alle de svage Stakler.
Forsøg, for at handle i den oprindelige Tanke, at faa de to K og P til at tage deres Ting igjen, den slags Kludderi ærgrer mig at faa dem med, hvis det sker skal jeg være med til at udstille. Send mig bare et Brevkort om Resultatet saa gaar jeg ind i "de 15ten" Forening, dog hvad vil De have mig med for jeg vil jo altid være herovre jeg har Interresser med det franske og slet ikke for dansk -
Odilon Redons Mapper koster desværre 20 Fr. enkelte Expl. 7.50.
Det glæder mig naturligvis i høj Grad at De og de andre er glad for min sidste Radering, ak men rigtig glad er jeg dog ikke, slig glædes hurtige Opbrus-

ning er et godt Tegn om en snarlig Mathed derefter. Fru Slott-Møller burde skrive saadant et Begjejstrings brev vel nærmest til mig, bed hende om at skrive det om igjen til mig, jeg troer jeg er jaloux paa Dem. Hils hende mange Gange   Kunstnerparret har min Sympathi i højeste Grad og jeg vilde gjærne føle mig dem noget nærmere.
Fr. Brodersen hilser Dem vi komme ofte sammen i denne Tid   hun syntes det kunde være morsomt at modelelere mine hule Ansigtstræk og laver en Buste i overnaturlig Størrelse som skal brændes og overmales med Pottemagerkoulører, hun er fuldstændig revet ud af Ligevægten her ovre og véd hverken ud eller ind.
Matisen har lavet et frygteligt Billede af "Bon Marche" det frygteligste han endnu har lavet og begaaet

ligesaa slemme Avisskriverier til Politiken.
Gouguin havde Aution over sine 30 Billeder forleden Søndag, de skulde gjøres i Penge før han rejser til Tahiti, det indbragte ham 9000 Fr, forholdsvis godt, der kom i den Anledning en Del Avisartikler om ham   særlig dog om de nye Retning i Malerkkunsten som jeg har sluttet mig til skrevet af unge Literater, med samme (og deraf forstaaende Tanker) i Literaturen i deres nye opfundne franske Sprog   det er noget som er bedre end dito Mathisens. Gouguin var heroppe hos os at sige Farvel han er rejst til sin Kone i Danmark men kommer tilbage til Paris derefter.
Jeg har byttet med et Maleri af mig mod en Kvinde i Træ forestillende "la luxure" højst ejendommelig og ærlige danskes Øjnes Modbydelighed.

Paris vilde være at godt Ophold for Dem i et Aars Tid og jeg kunde være Dem en god Ciceron at føre Dem lige i Fordærvelsen.
Ja det er alt.
Min Kone hilser Dem mange Gange og Jan Bjørn hilser sin Onkel.
Deres
J. F. Willumsen

Omtalte genstande

 • J.F. Willumsen: Type på en Bretagnekone (1890)
  Olie på lærred, 64x57,5 cm
  J.F. Willumsens Museum, Acc 1230

 • Paul Gauguin: La Luxure (ca. 1890)
  Træ, 70x14,7x11,8 cm
  J.F. Willumsens Museum, G.S. 14

 • Oscar Matthiesens maleri af Bon Marche.